Käyttökokemuksia

Dialogipalikat mukana ”Rakas raskas raksa- hankkeessa (2019-2020)

”Dialogipalikat- tuotetta käytettiin vuorovaikutustaitojen jäsentäjänä työsuojelurahaston rahoittamassa ”Rakas raskas raksa”- hankkeessa Laurean sosiaalialan ja HAMKn rakennustekniikan yhteishankkeessa. Hankkeessa vahvistettiin rakennusmestarien esimiestyön opetusta syventämällä ihmisten johtamisessa tarvittavia taitoja.

Dialogisuus sanana ja sen sopivuus alan kulttuurin herätti odotetusti monenlaisia tunteita epäilystä innostukseen. Välineen käyttäjän oma kunnioitus ja luottamus ryhmässä olivat avainasemassa oivalluttavan oppimiskokemuksen luomisessa. Saadun palautteen mukaan oman vuorovaikutuksen jäsentäminen palikoiden avulla oli monille positiivinen kokemus ja toi selkeyttä keskusteluun”

– Anu Nordlund-Knuutila, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu

Sain apua omaan työhön

”Keskustelu oman työn hankaluuksista Dialogipalikoiden avulla loi uusia näköaloja. En osannut ajatella, että puhuessani tilanteestani, pöydällä olevien palikoiden avulla jäsentyi samalla myös uudenlaisia vaihtoehtoja. Nämä ovat kiinnostavat! Meillä pitäisi olla nämä työpaikalla.”

– Dialogityöpaja

Dialogisuuden oppiminen

”Käytin dialogisen vuorovaikutuksen opintojaksolla apuna Dialogipalikoita esittelemällä ne ensin koko ryhmälle. Sen jälkeen opiskelijat tutustuivat dialogipalikoihin pienryhmissä. Pienryhmät keskustelivat ensin omista vahvuuksistaan vuorovaikutustilanteissa palikoiden avulla. Harjoitus aiheutti osittain hämmennyksiä ja kysymyksiä ja tämä olikin hedelmällinen lähtökohta dialogeille. Kaikki ryhmät lähtivät työskentelemään heti tosi hyvin ja keskustelu oli vilkasta. Harjoituksen jälkeen jaoimme ryhmien kokemuksia yhdessä.

Toinen ryhmätehtävä oli etsiä sanoja, jotka ovat itselle vaikeita, ja joissa opiskelijat toivovat kehittyvänsä. Jälleen keskustelu oli vilkasta ja kun purimme tehtäviä, saimme käytyä arvokasta keskustelua omista haasteista vuorovaikutustilanteissa. Dialogisuuden monet elementit tulivat kouriintuntuvasti esille ja tutuiksi.”

– Kaijus Varjonen, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu

Työkaluja vuorovaikutukseen

”Kokemukseni mukaan Dialogipalikoiden äärellä syntyy lähes joka kerta mielenkiintoisia keskusteluja. Palikoiden avulla olen myös saanut omiin vuorovaikutustilanteisiin työkaluja, joita voin hyödyntää työssäni.”

– Palikoiden koekäyttäjä

Dialogipalikat perhe- ja verkostotyössä

Dialoginen orientaatio on hyvä lähtökohta perhe- ja verkostotyössä. Ammattilaisten on tärkeää tutustua omiin vuorovaikutustapoihinsa ja -taitoihinsa voidakseen tukea asiakkaitaan. Käytin opetuksessa dialogisuuden konkretisoinnissa apuna dialogipalikoita. Keskustelimme palikoiden avulla siitä, mitä dialogisuus on ja millaisia ryhmäläisten omat vuorovaikutustaidot ovat. Keskustelimme myös, millaisia dialogitaitoja tarvitaan perhe- ja verkostotyössä.

Opiskelijat tekivät hyvän tiimin vuorovaikutuksen rakennelmat ja valokuvasivat ne. Opettajana valokuvasin rakennelmat myös itse ja hyödynsimme rakennelmia myös opintojakson seuraavassa vaiheessa, kun tiimit jalkautuivat työyhteisöihin käymään keskustelua työmenetelmistä. Opiskelijat antoivat myönteistä palautetta dialogipalikoiden konkreettisesta ulottuvuudesta. Itselleni oli ilahduttavaa se aktiivisuus, jonka palikoilla työskentely sai opiskelijoissa aikaan ja ne keskustelut, joita ryhmät kävivät. Myös konkreettinen rakentaminen palikoilla vaikuttaa innostavalta ja sitä voi varmasti soveltaa moni eri tavoin.”

– Kaijus Varjonen, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu

Rakentelua Dialogipalikoilla

”Harjoitusten päätteeksi olen pyytänyt ryhmiä rakentamaan palikoilla. Tehtävänä on ollut rakentaa oman ryhmän dialogirakennelma, joka kuvaa ryhmää ja sitä, millaiseksi he toivovat keskinäisen vuorovaikutuksensa rakentuvan.

Osa ryhmistä on lähtenyt rakentamaan ensin vankkaa pohjaa rakennukselle, toiset alkoivat puhua ryhmän vuorovaikutuksesta jne. Dialogirakennelmista syntyi havaintojeni mukaan mielettömän hyviä keskusteluita, ihan joka ryhmällä – ja erilaisia. Samalla syntyi hienoja ja erilaisia rakennelmia. Ryhmämme on monikulttuurinen ja tämä harjoitus toi myös näkyväksi monikulttuuristen opiskelijoiden roolin ryhmässä ja avasi keskustelun siitä, kuinka tärkeää on huomioida erilaiset tavat keskusteluissa ja esim. kielelliset esteet.”

– Kaijus Varjonen

Pidättyvyyden puolet

Keskustelimme lukion opettajan kanssa vuorovaikutuksesta. Pöydällä meillä oli Dialogipalikat. Opettaja pohti sitä, kuinka tärkeää vuorovaikutustaitojen oppiminen on ja kuinka niitä opetuksessakin painotetaan enemmän ja enemmän. Pyörittelimme palikoita ja hän otti esille sanan pidättyvyys. ’Ehkä oppilaat voisivat olla vähän pidättyväisempiä välillä, en näe sitä negatiivisena asiana.’ Keskustelimme siitä, kuinka pidättyvyyttä on pidetty meillä hyveenä, mutta dialogia se ei edistä. Mikäli oppilaat edelleen istuisivat hiljaa selkä suorana, voisivat opetustilanteet olla opettajalle hallittavampia, mutta millaisia taitoja se oppilaille tarjoaisi.”

– Kaijus Varjonen ja opettaja

Katoaminen mobiiliin

”Otin Dialogipalikat mukaan näyttääkseni niitä äidilleni. Keskustelimme sanoista, ja äitini katseli hetken aikaa yhtä palikkaa, pyöritteli sitä kädessään ja näytti sitten minulle: ’Ettet vain katoisi sinne kännykkääsi kun olette täällä kylässä’. Yleensä, kun olemme perheemme kanssa äidilläni kylässä, minä otan sohvalta hyvän paikan ja alan selailemaan puhelimestani nettiä. Siitä huomauttaminen saa minut usein ärtymään. Tällä kertaa huomasin, että kun asiaa esitettiin palikan avulla, minussa ei syntynyt negatiivista reaktiota, vaan ahaa ilmiö. Viimeinkin!”

– Koekäyttäjä

Vertaisuutta ja omia kokemuksia

”Ryhmätyönohjauksessa olimme sopineet Dialogipalikoiden koekäytöstä. Ryhmän keskustelu käynnistyi todella nopeasti ja erityisen merkittävää oli se, että ryhmässä syntyi vertaiskokemuksia hankalista tilanteista. Toinen tärkeä hetki oli se, että palikat jollain tavalla pakottivat puhumaan omista kokemuksista – yleisen ammatillisen puheen sijaan. Keskustelut syvenivät ja Dialogipalikoiden vaikutus ulottui myös seuraaviin tapaamisiimme, vaikka emme palikoita enää käyttäneetkään.”

– Työnohjaaja

Valokuva omasta Dialogirakennelmasta

 ”Olen kannustanut ryhmiä valokuvaamaan oman Dialogipalikkarakennelmansa. Osallistujien mukaan harjoittelu dialogipalikoilla tuki ryhmäytymistä ja auttoi hahmottamaan dialogisuutta käytännössä. Dialogipalikat auttavat keskustelemaan haasteellisista asioista. Osallistujat totesivat, että harjoitukset palikoilla olivat dialogisia. Itselleni opettajana dialogipalikat tarjosivat mainioita toiminnallisia mahdollisuuksia tunnin järjestämiseen.”

– Kaijus Varjonen